• 2018 Hyundai Sonata Hybrid Sedan GL Front-wheel Drive
  • 2018 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Limited Front-wheel Drive
  • 2018 Hyundai Sonata Hybrid Sedan GLS Front-wheel Drive